דירקטוריון

דירקטוריון הוא הגוף שממנים בעלי המניות בחברה על מנת לקבוע את מדיניות החברה, לפקח עליה ולבקר את פעולות ההנהלה המעשית. הדירקטוריון הוא זה אשר מתווה את המדיניות של החברה, הוא ממנה את מנהל החברה ומפקח על פעולותיו, הוא זה אשר קובע את תכניות הפעולה של החברה, את העקרונות למימון פעולותיה ואת סדרי העדיפויות ביניהן. הדירקטוריון אחראי לאישור הדוחות הכספיים של החברה, לבדיקת מצבה הכספי ולקביעת מסגרת האשראי שהיא רשאית ליטול. הדירקטוריון קובע את מדיניות השכר של החברה, ואת מבנה ההלוואות שהיא רשאית לקחת, ועוד כהנה וכהנה תפקידם שעיקרם הוא לדאוג שהחברה תבצע מדיניות שתועיל לה.

דירקטוריון של חברה פרטית יכול שיהיה בו אדם אחד בלבד, אך אפשר גם למנות כמות גדולה יותר של דירקטורים. בחברה ציבורית חייב הדירקטוריון לכלול נציגים של הציבור (דירקטור מטעם הציבור מכונה דירקטור חיצוני או בקיצור: דח"צ).

לדירקטוריון ישנה חובת אמון כלפי החברה וכן חובת זהירות כלפיה. על הדירקטוריון להימנע מכל פעולה שנוגדת את האינטרס של החברה, ובכלל זה להימנע מלהעדיף את טובתו האישית על פני טובת החברה, להימנע מתחרות עמה ולהימנע מניצול הזדמנויות עסקיות השייכות לחברה. על הפרת חובות האמון ישנן סנקציות, הן פליליות והן אזרחיות, ובין היתר עלול דירקטור להיתבע לתשלום נזק שנגרם לחברה בשל הפרת חובת האמון שלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *