התראת פשיטת רגל

התראת פשיטת רגל –  הינה הליך שבו נושה (מי שאדם מסויים חייב לו כספים) מתרה בחייב שמתקיימים כל התנאים להכרזתו כפושט רגל, וכי אם לא יפרע את חובו כלפי הנושה בתוך התקופה המצויינת בהתראה – יגיש הנושה בקשה לפשיטת רגל כנגד החייב לבית המשפט המוסמך. את ההתראה יש להמציא לחייב בכתב, והמצאתה הינה תנאי להגשת בקשה לפשיטת רגל כנגד החייב.